6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI DOKTİA AÇIK RIZA METNİ

Doktia Yazılım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. (“Doktia” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun ile Şirket Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde Şirket'in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması, Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çerçevesinde Şirket tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kullanıcı’lara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz;

Ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, kimlik üzerinde yer alan diğer bilgiler, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, Kullanıcı işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri, sağlık geçmişi, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü (anemnezi), hastanın kabul şekli (sevkli olup olmadığı) bilgileri, yapılan tetkik, görüntüleme tahlil sonuçları, reçete bilgisi, hasta notu, ICD-10 Hastalık tanı kodu ve hastanın yükleyeceği her türlü bilgi ile hastalığın niteliğine göre “hasta öyküsü / hasta şikayeti” başlığında cinsel hayata ya da genetik verilerinize ilişkin bir veri bildirmeniz durumunda bu tip cinsel verilerinizi ve/veya genetik verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlemekteyiz.

İşbu kişisel bilgileri kendi rızam ile verdiğimi onaylıyorum. Bütün bu bilgiler ışığında tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında gerek tarafımdan aktarılan gerekse sağlık hizmeti kapsamında öğrenilen kişisel bilgilerimin Sağlık Bakanlığına, Birlikte Çalıştığımız Sağlık Tesisine/Hekimine aktarılmasına onay veriyorum. İşbu bilgiler sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Şirketin web sitesinde kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

Şirket'in web sitesinde bilgilerininizin görüntülemebilmesi, randevunuzu oluşturabilmeniz veya iptal edebilmeniz veya yeniden düzenleyebilmeniz ve bu verileri sağlık profesyoneline aktarmanızın sağlanması amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız. Kişisel verileriniz sağlık profesyoneline aktarıldıktan sonra, kişisel verilerinizin veri sorumlusu haline gelirler ve kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlerler. (örneğin, tıbbi veya benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla) Ayrıca Kullanıcı kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması, Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirket'in Kullanıcı ile iletişime geçebilmesi, Şirket tarafından Kullanıcı’ya ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Kullanıcı’ya gönderiminin sağlanması, Sipariş takibinin yapılması, Kullanıcı’ya ürün/ürünlerin gönderilmesi, Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Kullanıcı’lara öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Kullanıcı’larımızın bilgilendirilmesi, Satış sonrası Şirket tarafından Kullanıcı’ya destek verilebilmesi, Şirketin Kullanıcı memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Kullanıcı’larını haberdar edilmesi, Kullanıcı’lara toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, Şirket'in web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, Şirket'in web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması, Şirket'in web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması, Şirket'in web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, Kullanıcı ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket'inın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Şirket'in Kullanıcılarından elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirket'e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Doktia Yazılım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.

Adres : Sinanpaşa mah. Süleyman Seba Cad. Sıraevler No:14 Daire:5 Beşiktaş/İstanbul

Tel : +90(539) 436 5842

E-posta : [email protected]

İşbu Kullanıcı Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.