MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1. İşbu sözleşmenin bir tarafı sözleşme şartlarını kabul ederek sözleşme konusu hizmeti satın almak amacıyla websiteye ( https://doktia.com/) kaydolan kişi (sözleşmede bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır), diğer tarafı sözleşme konusu hizmeti sunan Doktia Yazılım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi ticari ünvanlı tüzel kişidir (sözleşmede bundan sonra DOKTİA” olarak anılacaktır).

1.2. DOKTİA’ya ait websitede kayıtlı bulunan hekimler ve 1219 Sayılı Kanun’un ek 13. maddesinde sayılan klinik psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve benzeri diğer sağlık meslek mensupları (sözleşmede bundan sonra SAĞLIK PROFESYONELİ” olarak anılacaktır) tarafından sunulan sözleşme konusu uzaktan sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen KULLANICILAR’ın işbu mesafeli satış sözleşmesini okuyup anladıkları, dijital ortamda onayladıkları, içerdiği hak ve yükümlülükler ile sorumlulukları kabul ve taahhüt ettikleri varsayılır.

2.KONU

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle afet bölgesindeki depremzedelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek uzaktan sağlık hizmetleri için bu sözleşmenin ücrete ilişkin kısımları geçici olarak uygulanmayacaktır.

2.1. İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın, DOKTİA’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği sitede nitelikleri ve fiyatı belirtilen uzaktan sağlık hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

2.2. KULLANICI’nın talep ettiği branştaki SAĞLIK PROFESYONELİ’nden uzaktan sağlık hizmeti almasının sağlanması sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Hizmetin temel özellikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır. Hizmetin temel özelliklerinde yapılacak esaslı değişiklikler makul bir süre öncesinden KULLANICI’lara siteye kaydolurken verdikleri iletişim kanalları ile bildirilir. DOKTİA tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince KULLANICILAR inceleyebilir.

2.3 . Websitede ilan edilen fiyatlar kdv dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaadler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. KULLANICI, DOKTİA’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. DOKTİA, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak KULLANICIYA bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KULLANICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. KULLANICI, sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, DOKTİA açısından sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. DOKTİA, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu KULLANICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI da siparişin iptal edilmesini ve ödenen tutarın iadesini veya sözleşme konusu hizmetin ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini, DOKTİA’dan talep etme hakkını haizdir. KULLANICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde hizmet bedeli, siparişin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. KULLANICI, DOKTİA tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından KULLANICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra KULLANICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, KULLANICI, olası gecikmeler için DOKTİA’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜ ML ÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI, siteye kaydolmak suretiyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki tüm içeriği kabul eder ve bu sözleşmeye uygun şekilde websiteyi kullanacağını taahhüt eder.

4.2. KULLANICI, DOKTİA’nın sadece SAĞLIK PROFESYONELİ ve KULLANICILAR arasındaki iletişimi sağlama/başlatma işlevi gördüğünü, DOKTİA’nın bu görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir kontrol ve müdahalesinin bulunmadığını, isteyen SAĞLIK PROFESYONELİ’nin gerekli şartları sağlamak koşuluyla websiteye kayıt olabildiğini, DOKTİA’nın herhangi bir SAĞLIK PROFESYONELİ’ne yönlendirme ve aracılık yapmadığını, işbu hizmetin ifasının herhangi bir SAĞLIK PROFESYONELİ’ni tavsiye şeklinde yorumlanamayacağını, DOKTİA’nın SAĞLIK PROFESYONELİ’nin yapacağı açıklama, bilgi, tavsiye ve paylaşımların içeriğinin doğruluğunu ve sıhhatini araştırmak ya da denetlemek gibi bir görevinin bulunmadığını, SAĞLIK PROFESYONELİ’nin yapacağı paylaşımların içerik itibariyle hatalı olması nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda DOKTİA’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu bilgilerden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlar konusunda DOKTİA’nın sorumluluk kabul etmediğini ve bu konuda KULLANICI’yı işbu mesafeli satış sözleşmesinin onaylanması suretiyle baştan uyardığını kabul eder.

4.3. KULLANICI, SAĞLIK PROFESYONELİ’nin kendisi ile fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayacağı, uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamayacağı, uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedavilerin farklı olduğu, devam eden bir tedaviyi aksatacak şekilde uzaktan sağlık hizmetinden faydalanılamayacağı, acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerektiği, tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin her zaman sonlandırılabileceği konusunda bilgilendirildiğini ve işbu hususları kabul ettiğini beyan eder.

4.4. SAĞLIK PROFESYONELİ ile KULLANICI arasındaki görüşme sitede ilan edilen hizmet bedelinin ödenmesi karşılığında ve sitede ilan edilen süre ile sınırlıdır. KULLANICI hizmet almak istediği SAĞLIK PROFESYONELİ’nin takviminin müsaitlik durumuna göre ve en erken 2 saat sonraya randevu oluşturabilir. Yapılan online görüşme esnasında online görüşmenin tıbben yeterli olmaması halinde SAĞLIK PROFESYONELİ’nin dikkat ve özen yükümlülüğünün bir gereği olarak ve tıbbi gerekçelerle ileri tetkik, fiziki muayene ve tedavi için KULLANICI’yı bilgilendirmesi ve yönlendirmesi söz konusu olabilir. SAĞLIK PROFESYONELİ’nin KULLANICI’yı ileri tetkik ve fiziki muayeneye yönlendirmesi nedeniyle mevcut online görüşmeye ilişkin hizmet bedelinin iadesi talep edilemez. İleri tetkik ve fiziki muayeneye ilişkin oluşabilecek masraflar sözleşme konusu hizmetin dışında olup bu ileri tetkik ve fiziki muayeneyi yaptırmak KULLANICI’nın insiyatifindedir. DOKTİA’nın sözleşmesel sorumluluğu ödemesi yapılan online görüşmeyi organize etmek ve sağlamaktan ibaret olup sonrasında gerçekleştirilecek ileri tetkik ve fiziki muayeneler konusunda DOKTİA’nın herhangi bir organizasyon yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. DOKTİA’nın sözleşmesel sorumluluğu KULLANICI ile SAĞLIK PROFESYONELİ arasındaki görüşmenin sağlanmasını organize etmekten ibarettir. SAĞLIK PROFESYONELİ ve KULLANICI arasında kurulacak ilişki kapsamında muhtemel hastalıkların tanı, teşhis, tedavisi sürecindeki hasta hak ve yükümlülükleri, taraflar arasındaki hekimlik sözleşmesinin gereği olarak tarafları bağlamakta olup; bu süreçte hasta-sağlık meslek mensubu arasındaki tıbbi faaliyetlerin icrası esnasında oluşabilecek muhtemel tıbbi malpraktis ve komplikasyon ihtimallerinde DOKTİA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. DOKTİA, kayıt aşamasında KULLANICI’ya ait sadece hizmetin ifası ve mesafeli satıma ilişkin yasal sorumluluklar gereği zorunlu olan Ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Hasta notu, hasta evrakı ve ICD-10 Hastalık tanı kodu bilgisini almakta ve saklamaktadır. KULLANICI’nın sayılanlar dışındaki kişisel verileri SAĞLIK [1] PROFESYONELİ tarafından lüzumlu görülürse yöntemi ve şekli yine SAĞLIK PROFESYONELİ ve KULLANICI tarafından belirlenecek iletişim araçlarıyla bizzat SAĞLIK PROFESYONELİ tarafından alınabilir veya kaydedilebilir. DOKTİA’nın online görüşme esnasındaki veya website harici gerçekleştirilen bu kişisel veri işleme eylemine ilişkin herhangi bir kontrol ve müdahalesi bulunmamaktadır. SAĞLIK PROFESYONELİ’nin sağlık mevzuatından doğan dikkat ve özen yükümlülüğü, kayıt tutma yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, hasta mahremiyetini koruma yükümlülüğü, kişisel verileri koruma ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. SAĞLIK PROFESYONELİ’ne ait bu yükümlülükler konusunda DOKTİA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. KULLANICI, tıbbî geçmişi ile sağlık durumu ile ilgili talep edilen bilgileri doğru, anlaşılır bir şekilde ve detaylı olarak SAĞLIK PROFESYONELİ’ne online görüşme esnasında anlatmakla yükümlüdür. KULLANICI online görüşme öncesinde de hastalık notlarını ve varsa hasta evrakını sisteme yükleyebilir. KULLANICI verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit ve taahhüt eder. DOKTİA’nın bu bilgilerdeki yanlışlıkları tespiti halinde KULLANICI’nın kaydını durdurma veya silme yetkisi bulunmaktadır. [2]

4.8. SAĞLIK PROFESYONELİ, uzaktan sağlık hizmeti alan kişiden resmi kimlik belgesini online görüşme esnasında kamera üzerinden göstermesini talep edebilir. SAĞLIK PROFESYONELİ, sağlık hizmeti talep eden kişinin kimliğinden şüphe duyduğu takdirde, kimliğini doğrulamasını isteyebilir. Bu talebin yerine getirilmemesi hâlinde uzaktan sağlık hizmeti vermeyebilir, başlamış olan hizmeti sonlandırabilir. Bu sebeple görüşmenin sona ermesi halinde KULLANICI herhangi bir hak iddia edemez, hizmet bedelinin iadesi talebinde bulunamaz.

4.9. İşbu sözleşme kapsamında satın alınan online görüşmeye sadece satın alma işlemini gerçekleştiren ve bilgileri satın alma esnasında DOKTİA’ya gönderilen tek bir KULLANICI katılabilir. Birden fazla kişinin aynı anda uzaktan sağlık hizmeti almak üzere online görüşmeye katılması mümkün değildir. Bu tür bir durumun tespitinde DOKTİA’nın görüşmeyi tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Bu gerekçeyle görüşmenin sonlanması halinde DOKTİA’dan para iadesi talep edilemez. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında KULLANICI’nın veya SAĞLIK PROFESYONELİ’nin bulunduğu ortamda4.9 KULLANICI veya SAĞLIK PROFESYONELİ ile yapılan görüşmeyi görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde SAĞLIK PROFESYONELİ ve/veya KULLANICI, konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.[3]

4.10. İşbu sözleşme kapsamında sunulan sağlık hizmetleri, her iki tarafın açık rızası olmaksızın görüntülü veya sesli olarak kayıt altına alınamaz, hizmet esnasında fotoğraf çekilemez.

4.11. KULLANICI sadece bir adet hesap oluşturma hakkına sahip olup, bir kişinin birden fazla hesap oluşturduğunun tespiti halinde oluşturulan kopya hesapla birlikte asıl hesabı silme hakkını DOKTİA saklı tutar. [4] KULLANICI kayıt esnasında belirtmek suretiyle bir başka kişi için (örneğin çocuğu veya bir aile büyüğü) satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda uzaktan sağlık hizmeti alacak olan kişinin bilgileri sisteme girilmelidir.

4.12. KULLANICI websiteye giriş bilgilerinin saklanmasından ve şifresinin korunmasından tek başına sorumludur. Giriş bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlardan KULLANICI sorumludur.

4.13. KULLANICI sitedeki faaliyetleri süresince DOKTİA, SAĞLIK PROFESYONELİ veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, tehdit, iftira gibi mevzuata, ahlaka ve örfe aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Anılan durumlardan birinin meydana geldiğinin DOKTİA tarafından tespit edilmesi halinde DOKTİA KULLANICI’nın üyeliğini silme hakkını saklı tutar.

4.14. KULLANICI sitede yer alan tüm içeriğin telif haklarının DOKTİA’ya ait olduğunu, bu içerikleri kopyalayamayacağını, başka bir yerde paylaşamayacağını, ticari amaçlar için kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. İnternet sitesi içeriği sadece DOKTİA’nın izin verdiği ölçüde ve şekilde internet sitesine link vermek ve yönlendirme yapmak suretiyle paylaşılabilir.

4.15. KULLANICI internet sitesine giriş yapmak ve SAĞLIK PROFESYONELİ ile KULLANICI arasında online görüşme gerçekleştirmek için teknolojik altyapı bakımından kullandığı cihazın, donanımın, erişim hizmetleri ve internet altyapısının yeterliliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda yaşayacağı teknik altyapı yetersizliği kaynaklı erişim sorunlarında DOKTİA’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesi KULLANICI’dan talep edilebilir. KULLANICI’nın bu izinleri online görüşme öncesi ve sürecinde açması/açık tutması gerekmektedir. Taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hizmeti başlamayabilir; başlamış ise devam ettirilemeyebilir. Bu izinlerin verilmemesi nedeniyle oluşabilecek teknik aksaklıklardan DOKTİA sorumlu değildir.

4.16. KULLANICI siteye kayıt işlemi gerçekleştirmekle kayıt formunda bulunan kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş kabul edilir. KULLANICI’nın kayıt aşamasında verdiği kişisel veriler kişisel veri mevzuatına, kişisel veri aydınlatma metnine uygun şekilde saklanmakta olup bu bilgiler ilgili mevzuat ve kişisel veri aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. KULLANICI’ya ait bilgiler ancak anonimleştirilmek suretiyle istatiksel veri olarak yayınlanabilir.

4.17. KULLANICI herhangi bir konuyla ilgili olarak talep, görüş, şikâyet ve sorularını internet sitesi içerisinde yer alan iletişim formu veya DOKTİA’nın internet sitesinde ilan ettiği diğer iletişim bilgileri kanalıyla gönderebilir.

5. DOKTİA NIN HAK VE YÜKÜ ML ÜLÜKLERİ

5.1. DOKTİA işbu mesafeli satış sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece sözleşme içeriğine uygun şekilde hizmet vereceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. DOKTİA’nın işbu mesafeli satış sözleşmesindeki içeriğin ve website üzerinde sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. DOKTİA, KULLANICI aleyhine yapacağı mesafeli satış sözleşmesi değişikliklerini KULLANICI’nın DOKTİA’da kayıtlı iletişim bilgileri vasıtası ile kendisine bildirir.

5.3. DOKTİA, SAĞLIK PROFESYONELİ’nin websiteyi bizzat kendisinin kullanıp kullanmadığını denetlemek veya kontrol etmekle yükümlü değildir. DOKTİA’da yer alan SAĞLIK PROFESYONELLERİ, DOKTİA’nın çalışanı olmayıp websiteye kayıt olurken DOKTİA ve SAĞLIK PROFESYONELİ arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen DOKTİA UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ WEBSİTE VE YAZILIMI LİSANS SÖZLEŞMESİ’ni onaylamak ve yetkinliklerini ortaya koymak adına gerekli diploma ve sertifikalarını DOKTİA’ya göndermek suretiyle tıpkı diğer KULLANICILAR gibi hesap oluşturup websiteyi kullanan kişilerdir.

5.4. DOKTİA, SAĞLIK PROFESYONELİ’nden üyelik aşamasında turkiye.gov.tr’den alınmış barkodlu mezuniyet belgesi talep eder ve bu belgenin geçerliliğini yine turkiye.gov.tr doğrulama sayfası üzerinden kontrol ederek kaydı gerçekleştirir. DOKTİA bunun haricinde KULLANICI veya SAĞLIK PROFESYONELİ’nin internet sitesine verdiği kişisel ve mesleki bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek mecburiyetinde değildir. DOKTİA, KULLANICI ve SAĞLIK PROFESYONELİ’nden talep ettiği bilgilerle ilgili olarak kendisine iletilen bilgilerin, verilerin, sertifikaların, ruhsatların doğru olduğunu varsayarak KULLANICI’ya ve SAĞLIK PROFESYONELİ’ne çeşitli paylaşım ve faaliyet izinleri verebilir ve website içerisinde SAĞLIK PROFESYONELİ’nin beyan ettiği ünvanını esas alarak profil bölümünde paylaşabilir. Bu bilgilerin doğruluğunu gerektiğinde ilgili meslek birliklerinden ve meslek odalarından teyit etme sorumluluğu KULLANICI’da olup bu bilgilerin hatalı olması nedeniyle KULLANICI veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan DOKTİA sorumlu değildir.
[5]

5.5. Websitede yer alan iletişim kanalları ile DOKTİA’ya iletilen tüm şikayetler DOKTİA tarafından titizlikle incelenir. Yapılan inceleme neticesinde DOKTİA şikâyet konusu içerikleri silme, değiştirme, KULLANICI veya SAĞLIK PROFESYONELİ kaydını kısıtlama, dondurma, silme hakkını saklı tutar.

5.6. Teknik bakım ve diğer sebeplerle DOKTİA, internet sitesine erişimi süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Bu durum internet sitesine giriş yapmak isteyen kişilere internet site üzerinden bildirilir.

5.7. DOKTİA, internet sitesi içerisinden DOKTİA dışı üçüncü şahıslara ait içeriklere link verebilir. Bu linkler reklam amaçlı sponsor linkler olabileceği gibi, DOKTİA, SAĞLIK PROFESYONELİ ya da KULLANICILARIN eklediği referans ya da tavsiye amaçlı konulmuş linkler de olabilir. DOKTİA, bu linklerin içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Link verilmesi bu linkte yer alan içeriğin benimsendiği, kabul edildiği, içerikte yer alan bilgilerin onaylandığı anlamına gelmez. KULLANICI linke tıklamak suretiyle üçüncü taraf site veya internet sitesinin kullanım şartnamelerine tabi olur. Verilen dış linklerdeki içerik sebebiyle oluşması muhtemel zararlarla ilgili DOKTİA’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.8. DOKTİA, internet sitesinde meydana gelen değişiklikler, kampanya ve duyurular, SAĞLIK PROFESYONELİ ile ilgili yeni haberler ve gelişmeler, iş ortaklıkları kurduğu üçüncü şahıslarla ilgili kampanya ve bilgilendirmeler hususunda KULLANICI’ya posta, broşür, e-mail, sms gönderebilir ve telefon çağrısı yapabilir. KULLANICI işbu kullanıcı sözleşmesini ve Kişisel Veri Aydınlatma Metnini onaylamak suretiyle yukarıda sayılan kapsamda iletişime izin vermiş sayılır. KULLANICI [email protected] e-mail adresine mail göndermek suretiyle dilediği zaman iletişim iznini kaldırabilir.

5.9. DOKTİA, kişilik haklarını ihlal eden ya da suç teşkil eden paylaşımlar yapan, mesafeli satış sözleşmesine aykırı hareket eden KULLANICI’nın KULLANICI kaydını önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve KULLANICI’nın internet sitesine erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

6. CAYMA HAKKI

6.1. KULLANICI, sözleşme konusu hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, DOKTİA’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda DOKTİA hizmet bedelinin tamamını KULLANICI’ya iade eder. 14 günlük Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanırsa cayma hakkı kullanılamaz.

6.2. KULLANICI’nın randevu saatinin en geç 2 saat öncesine kadar iptal talebi göndermemesi hizmetin ifasına onay verdiği şeklinde yorumlanır. C [6] ayma hakkı kapsamında değerlendirilebilmesi için iptal talebinin online görüşme saatine en geç 2 saat kala DOKTİA’ya bildirilmesi gerekir; 2 saat veya daha az bir süre kala gönderilen iptal talepleri cayma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden para iadesi yapılmayacaktır.

6.3. KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7. MUHTELİF HÜKÜMLER

7.1 KULLANICI işbu mesafeli satış sözleşmesindeki şartları kabul etmek suretiyle internet sitesine KULLANICI kaydı gerçekleştirebilir. KULLANICI kaydı gerçekleştirdikten sonra bu şartnamede yer alan kurallara tabi olmaktan vazgeçen KULLANICI’ın derhal üyeliğini sonlandırması gerekmektedir. KULLANICI’nın hesabının silinmesi talebinde bulunması aynı zamanda işbu mesafeli satış sözleşmesinin feshi anlamına gelir.

7.2. DOKTİA ve KULLANICI; doğal afet, seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi kendilerinden kaynaklanmayan mücbir sebepler nedeniyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

7.3. KULLANICI dilediği zaman websitedeki panelden hesabını silebilir. KULLANICI’nın hesabını silmiş olması otomatik olarak website içeriğindeki tüm paylaşımlarının da silinmesi sonucunu doğurmaz. KULLANICI’nın internet site içeriğinden kaldırılmasını istediği içeriklerle ilgili olarak ayrıca internet site içeriğinde yer alan iletişim formu ya da [email protected] e-posta adresinden talepte bulunması gerekmektedir. [7]

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İş bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.